Įspėjimas nutraukti darbo sutartį

Įspėjimas nutraukti darbo sutartį

2018-07-31 Šio straipsnio tema – įspėjimas nutraukti darbo sutartį. Straipsnyje aptariamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos reglamentuojančios įspėjimo nutraukti darbo sutartį turinį, įrodinėjimo naštą, įspėjimo termino pabaigos nukėlimą, darbo sutarties pasibaigimą ir pan.   Įspėjimo nutraukti darbo sutartį turinys Lietuvos Respublikos 64 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu darbo kodeksas ar kiti įstatymai nustato darbdavio

Sandorio pripažinimas negaliojančiu dėl apgaulės

Sandorio pripažinimas negaliojančiu dėl apgaulės

2018-07-30 Šio straipsnio tema – sandorio pripažinimas negaliojančiu dėl apgaulės. Jame aptariama kas yra apgaulė, valios išreiškimo momentas bei kokiu atveju ieškinys gali būti atmetamas. Apgaule sudarytas sandoris Remiantis LR CK 1.91 straipsniu, dėl apgaulės sudarytas sandoris gali būti teismo tvarka pripažintas negaliojančiu pagal nukentėjusiojo ieškinį. Apgaulė taip pat gali pasireikšti tylėjimu, t. y. nuslepiant

Susitarimas dėl papildomo darbo

Susitarimas dėl papildomo darbo

2018-07-26 Šio straipsnio tema – susitarimas dėl papildomo darbo. Straipsnyje aptariamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos reglamentuojančios susitarimo dėl papildomo darbo turinį, nutraukimą ir pan. Susitarimas dėl papildomo darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 35 straipsnio 1 dalis numato, kad darbo sutarties šalys (darbuotojas ir darbdavys) susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali

Darbo sąlygų keitimas

Darbo sąlygų keitimas

2018-07-25 Šio straipsnio tema – darbo sąlygų keitimas. Straipsnyje aptariamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos reglamentuojančios darbo sąlygų keitimą darbdavio iniciatyva bei darbo sąlygų keitimą darbuotojo iniciatyva. Darbo sąlygų keitimas darbdavio iniciatyva Darbo kodekso 45 straipsnio 1 dalis numato, kad darbdavys savo iniciatyva gali pakeisti būtinąsias/papildomas darbo sutarties sąlygas, nustatytą darbo laiko režimo rūšį arba

Kompensacija už nepanaudotas atostogas

Kompensacija už nepanaudotas atostogas

2018-07-24 Šio straipsnio tema – kompensacija už nepanaudotas atostogas. Jame aptariama kasmetinių atostogų trukmė ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas išimtys, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos. Kasmetinės atostogos Remiantis LR darbo kodeksu, kasmetinės atostogos skirtos tam, kad darbuotojas susigrąžintų darbingumą ir pailsėtų. Kasmetinės atostogos įgyvendinamos mokant darbuotojui atostoginius. Jeigu asmuo dirba 5 darbo dienas

Susitarimas dėl nekonkuravimo

Susitarimas dėl nekonkuravimo

2018-07-16 Šiame straipsnyje aptarsime Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas reglamentuojančias susitarimą dėl nekonkuravimo. Susitarimas dėl nekonkuravimo tarp darbdavio ir darbuotojo turinčio specialių žinių ar gebėjimų yra sudaromas darbdaviui norint apsisaugoti nuo minėto darbuotojo perėjimo pas konkurentus bei tam tikros specifinės informacijos (komercinės paslapties, klientų sąrašų, kitos informacijos) atskleidimo konkurentams, kadangi aukščiau įvardintais veiksmais darbdaviui yra

Alimentų padidinimas

Alimentų padidinimas

2018-07-10 Šiame straipsnyje aptarsime Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas reglamentuojančias vaiko išlaikymo (alimentų) priteisimą bei alimentų padidinimą. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus Civilinis kodeksas numato tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Tėvai bendru sutarimu nustato išlaikymo tvarką ir formą. Materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams abu tėvai teikia proporcingai jų turtinei padėčiai. Minėto išlaikymo dydis

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutarimu

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinių sutarimu

2018-07-05 Šiame straipsnyje aptarsime Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas reglamentuojančias santuokos nutraukimą abiejų sutuoktinių bendru sutarimu. Santuokos nutraukimo sąlygos Civilinio kodekso 3.51 straipsnis numato, kad siekiant nutraukti santuoką sutuoktinių bendru sutikimu turi būti įgyvendintos visos žemiau pateiktos sąlygos: nuo santuokos sudarymo privalo būti praėję daugiau negu vieneri metai; abu sutuoktiniai privalo būti sudarę sutartį dėl

Vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumai

Vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumai

2018-07-04 Šiame straipsnyje aptarsime Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas reglamentuojančias vadovaujančių darbuotojų darbo santykių ypatumus. Darbo sutartis su vadovaujančiais darbuotojais Remiantis LR darbo kodeksu, su juridinio asmens vienasmeniu valdymo organu – fiziniu asmeniu (juridinio asmens vadovu), dirbančiu atlygintinai, privalo būti sudaryta darbo sutartis, kurią pasirašo juridinio asmens steigimo dokumentuose ar įstatymuose nurodytas kompetentingo juridinio asmens

Darbdavio arba darbuotojo padarytos žalos atlyginimas

Darbdavio arba darbuotojo padarytos žalos atlyginimas

2018-07-03 Šiame straipsnyje aptarsime atlygintinos turtinės žalos dydžio nustatymą, žalos išieškojimo tvarką bei kitus klausimus. Pažymėtina, kad kiekviena darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę bei neturtinę žalą. Atlygintinos turtinės žalos dydis Atlygintinos turtinės žalos dydžio nustatymą reglamentuoja 152 darbo kodekso straipsnis. Kodeksas nurodo, kad

Darbo sutarties sudarymas

Darbo sutarties sudarymas

2018-07-02 Šiame straipsnyje aptarsime Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas reglamentuojančias darbo sutarties sudarymą. Būtinosios darbo sutarties sąlygos Darbo sutartis laikoma sudaryta tada, kai šalys susitaria dėl 3 (trijų) būtinųjų darbo sutarties sąlygų. Šios sąlygos yra: 1) darbo funkcijos; 2) darbo apmokėjimas; 3) darbovietė. Darbo kodeksas numato, kad darbo funkcija gali būti laikomas bet kokių veiksmų,