Sutuoktinių turto padalijimas po santuokos nutraukimo

Sutuoktinių turto padalijimas po santuokos nutraukimo

2019-02-14

Šio straipsnio tema – sutuoktinių turto padalijimas po santuokos nutraukimo bendru sutikimu. Jame aptariamas sutuoktinių turto padalijimo teisinis reguliavimas ir teisė (buvusiems) sutuoktiniams (vienam jų) pareikšti reikalavimą, susijusį su bendru turtu, atskiroje, ne santuokos nutraukimo, byloje.

Sutuoktinių turto padalijimo teisinis reguliavimas

LR CK 3.100 straipsnio 4 dalimi numatoma, kad bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė pasibaigia nutraukus santuoką. Atsižvelgiant į tai, kad visi turtiniai sutuoktinių klausimai turi būti išsprendžiami santuokos nutraukimo byloje, be kitų privalomai spręstinų klausimų turi būti išsprendžiamas ir bendro sutuoktinių turto padalijimo klausimas.

Remiantis LR CK 3.53 straipsnio 3 dalimi, teismas, savo sprendimu nutraukdamas santuoką bendru sutuoktinių sutikimu, patvirtina ir sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje sutuoktiniai turi aptarti savo nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos klausimus, dalyvavimo juos auklėjant ir nepilnamečių vaikų bendravimo su skyrium gyvenančiu tėvu (motina) tvarką bei kitas savo turtines teises ir pareigas. Sutarties turinys įtraukiamas į teismo sprendimą. Iš esmės pasikeitus aplinkybėms (vieno buvusio sutuoktinio liga, nedarbingumas ir kt.), buvę sutuoktiniai arba vienas iš jų gali kreiptis į teismą dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų pakeitimo.

Santuokoje įgyto turto padalijimas, kai santuoka yra nutraukta

Kasacinis teismas formuodamas nuoseklią praktiką pasisako, kad santuokos nutraukimo padarinių klausimai turi būti sprendžiami toje pačioje byloje kaip ir santuokos nutraukimas ir tik išimtiniais atvejais galimas tokių reikalavimų sprendimas atskiroje byloje. Tokia pozicija grindžiama nuostata, kad tik visus klausimus sprendžiant kompleksiškai galima tinkamai išsiaiškinti ir nuspręsti dėl visų santuokos nutraukimo padarinių, nes šių klausimų sprendimas dažnai tarpusavyje glaudžiai susijęs, pavyzdžiui, išlaikymo vaikui priteisimas turtu (CK 3.196 straipsnio 1 dalies 3 punktas) gali turėti įtakos sprendžiant dėl turto padalijimo tarp buvusių sutuoktinių. Šios taisyklės išimtys galėtų būti taikomos tik išskirtiniais atvejais, siekiant apsaugoti proceso šalių ar kitų asmenų teises ar įstatymo saugomus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-95-403/2018).

Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismo sprendimas padalyti konkretų sutuoktinių bendrą turtą reiškia konstatavimą, kad daugiau bendro turto sutuoktiniai nebeturi, todėl jie nebegalės pareikšti naujo ieškinio dėl kito turto kaip bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimo. Taigi galioja bendroji taisyklė, kad toks teismo sprendimas turto padalijimo klausimu yra galutinis ir įgyja res judicata galią. Tiek šalys, tiek teismas turi siekti, kad visi turtiniai sutuoktinių klausimai būtų išspręsti santuokos nutraukimo byloje. Paaiškėjus, jog santuokos nutraukimo byloje buvo padalytas ne visas bendras turtas, taip manantis buvęs sutuoktinis turi teisę įstatymų nustatyta tvarka pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu inicijuodamas bylos dėl santuokos nutraukimo proceso atnaujinimą CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Taip pat teismų praktikoje išaiškinta, jog proceso atnaujinimas civilinėje byloje galimas tik išimtiniais, įstatyme nustatytais pagrindais ir tvarka. LR CPK 368 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti pateikiamas vėliau nei po penkerių metų nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo dienos. Tai – naikinamasis terminas, kuriam pasibaigus nebegali būti tenkinamas prašymas atnaujinti procesą konkrečioje byloje. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje e3K-3-489-687/2018).

Nurodytos įstatymo nuostatos suponuoja išvadą, kad, pirma, sutuoktiniams, nutraukusiems santuoką ir neišsprendusiems visų su santuokiniu turtu susijusių klausimų, yra galimybė juos išspręsti atnaujinus procesą santuokos nutraukimo byloje; antra, tokios galimybės realus įgyvendinimas yra apribojamas civilinio proceso atnaujinimui keliamų reikalavimų. Tokiu atveju gali susiklostyti situacija, kai sutuoktinių (ar vieno iš jų) turtinė teisė liks neapginta, bus pažeisti teisės į teisminę gynybą, nuosavybės neliečiamumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai. Tuo atveju, kai nėra objektyvios galimybės pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu, (buvę) sutuoktiniai (vienas jų) turi teisę pareikšti reikalavimą, susijusį su bendru turtu, atskiroje, ne santuokos nutraukimo, byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje e3K-3-489-687/2018).

Išskirtinė situacija

Kasacinis teismas pažymi, kad išskirtinė susiklosčiusi situacija, dėl kurios santuokos nutraukimo byloje buvo padalytas ne visas sutuoktinių bendras turtas ir dėl kurios galėtų būti taikoma bendrosios taisyklės (santuokos nutraukimo padarinių klausimai turi būti sprendžiami santuokos nutraukimo byloje) išimtis, yra vertinamojo pobūdžio. Nei teisės aktai, nei teismų praktika nenurodo tokios išskirtinės situacijos vertinimo kriterijų. Dėl tokios situacijos svarbos ir išskirtinumo teismas turėtų spręsti kiekvienoje konkrečioje byloje atskirai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje e3K-3-489-687/2018).

Remiantis kasacinio teismo praktika, sprendžiant ar situacija dėl kurios santuokos nutraukimo byloje buvo padalytas ne visas sutuoktinių bendras turtas yra išskirtinė, svarbu nustatyti ir įvertinti tokias aplinkybes: ar nutraukiant santuoką turtas, kurį prašoma padalyti ne santuokos nutraukimo byloje, egzistavo; ar sutuoktinis, prašantis šį turtą padalyti, žinojo (galėjo, turėjo žinoti) apie šio turto egzistavimo faktą; priežastis, dėl kurių nurodytas turtas santuokos nutraukimo byloje nebuvo įtrauktas į bendro dalytino turto sąrašą, taip pat kitas aplinkybes. Nenustačius šių aplinkybių negalima daryti išvados dėl susiklosčius situacijos išskirtinumo ir bendrosios taisyklės išimties taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje e3K-3-489-687/2018).

Kuo Jums galime padėti?

Mūsų teisininkai suteiks Jums konsultacijas ir teismui parengs reikalingus dokumentus dėl santuokos nutraukimo.

Jeigu domina teisinės paslaugos ar turite klausimų, prašome su mumis susisiekti telefonu +37064172819, el. paštu info@turiuteises.lt arba naudojantis svetainės klausimo forma.

Šis straipsnis yra tik informacinio pobūdžio, o ne individuali teisinė konsultacija.

Straipsnį parengė turiuteises.lt teisininkų komanda

Turite teisinių klausimų? Užduokite juos čia

Santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių sutarimu sąlygas galite rasti čia

Susiję įrašai

Streikas

Streikas

2019-06-13 Šio straipsnio tema – streikas. Remiantis darbo kodeksu pateikiama pagrindinė informacija apie streiko sampratą ir sąlygas, darbdavio...

Posted